Wednesday, December 10, 2014

Blog Archive Euroopa Liit Ja Eesti

Blog Archive Euroopa Liit ja EestiAlljärgnev pärineb erakonna programmi algsest pikalt ja põhjalikult seisukohti lahti rääkivast versioonist käsitledes põhjuseid, miks Eesti ei peaks kuuluma Euroopa Liitu.
Ajal, mil vabanesime nõukogude reziimi alt, valisime uueks suunaks demokraatia ja soovisime elada vaba rahvana.

Majandusalaselt võtsime eeskujuks lääneriigid, soovisime elada heaoluühiskonnas. Seetõttu seadsid Eesti ja teised vastvabanenud riigid suunaks koostöö lääneriikidega. Then once more, astuti vajalikud sammud, et ühineda Euroopa majandustsooni ja Euroopa Liiduga.
Nende sammude vilju võime täna maitsta. Ja loomulikult on viimase 16 aasta jooksul elu Eestis märgatavalt paranenud.

Samal ajal Eesti arenguga on toimunud muudatusi ka EL arengus. With all that said. Kui algselt räägiti Euroopa Liidust kui vabade riikide majanduslikust ühendusest, mil sõnapaar Euroopa Liit ei tähenda mitte riiki vaid on ühine nimetus, millega kirjeldada 27 riigi omavahelisi suhteid. It is viimastel aastatel on EL juhtide poolt aga väga selgeks sihiks võetud vabade riikide ühendusse kuuluvast 27 riigist moodustada üks riik. I'm sure you heard about this. Ja seda kõike endise nime all.
Let me tell you something. Esimene katse tehti 2005 aastal, mil võeti varasemad five EL alusdokumenti, lisati neile vajalikud punktid ja kirjutati kõik kokku üheks terviklikuks konstitutsiooniks. Et konstitutsioon kehtima hakkaks, oli vajalik and et kõik liikmesriigid selle heaks kiidaksid. Korraldati demokraatlikud kiirlaen rahvahääletused kuid juba esimeses kahes riigis, kus see rahvahääletusele pandi kukkus konstitutsiooni vastu võtmine läbi. I'm sure it sounds familiar. Teisisõnu -rahvas ei olnud omariiklusest nõus loobuma.
EL juhtide soov rahvusriigid Euroopa aladelt kaotada ja ise võimule tulla ei ole aga kuhugi kadunud.
Konstitutsiooni asemel on nüüd reformileping. Needless to say, erinevus võrreldes 2005 a konstitutsiooniga seisneb selles, et kui konstitutsioon oleks asendanud vanad EL alusdokumendid, siis reformileping mitte ei asenda neid vaid on uus ja täiendav dokument. St reformileping lisab uusi paragrahve ja punkte, muudab eelmiste lepingute punkte ja nende sõnastust, kustutab mitte sobilikke punkte jne. Sisuline õiguslik külg on lihtsalt, mis konstitutsiooni puhul or sama väljanägemine on teine. Notice, algsest konstitutsioonist jäeti välja ka lipu ja hümni temaatika.
On top of that, otsustati, et Euroopa Liidu kui riigi moodustamiseks piisab ka sellest, et rahva asemel nende valitud esindajad selle uue dokumendi heaks kiidavad. Liikmesriike keelati antud küsimuses rahvahääletuste korraldamine.

Essentially, lissabonis aset Euroopa riikide riigipeade kohtumine ja reformileping allkirjastati. Besides, eesti poolt kirjutasid lepingule alla meie peaminister ja välisminister.
Just think for a second. Nii Eesti kui üleeuroopalises massimeedias sündmuse tähtsust rahvale ei selgitatud ja pelgalt uudiste vaatajale võis jääda mulje, et tegemist oli mingi järjekordse EL liikmesriikide kohtumise ja mingite järjekordsete kokkulepete sõlmimisega. Laiakõlalist arutelu tekkimist ühiskonnas välditi. Anyways, ometi on väga paljud inimesed seisukohal, et allakirjutatud leping ei teeni rahva huve ja et sellist lepingut ei tohi ega ka saa vastu võtta rahva käest küsimata. Seetõttu näevad paljud ainuõiglase lahendusena lepingu rahvahääletusele panemist. Arvestades asja olulisust -27 riigi asemele one riik -on see ka ainuloogiline. Nonetheless, ka Euroopa Parlamendis ei ole antud küsimuses üksmeelt -st paljud rahva esindajad ei ole rahul sellega kuidas 'EL s' lepinguid läbi surutakse. As a result, pärast lepingu allkirjastamist on järgmiseks sammuks riikide poolt, parlamentide or Eestis riigikogu lepingu ratifitseerimine/heaks kiitmine. Now pay attention please. Vaid Iirimaa usaldas lepingu ratifitseerimise rahvale.
Virtually, demokraatlike põhimõtete austamisest või aususest siinkohal rääkida ei ole ilmselt kohane.
Nüüd määratletud.

On ütlematagi selge, et oma seaduste võõrvõimule allutamine ja sellest tulenev iseseisvusest loobumine on Eesti põhiseadusliku mõtte vastane. Eesti on iseseisev. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu. Sounds familiar, doesn't it? Euroopa Parlamendis on Eestil 6 kohta, 785st! Samal ajal kõrgeim võim ELs kuulub hoopiski Euroopa Komisjonile, seega esindab Eestit vaid Siim Kallas.
Just think for a minute. Vikipeedia vaba entsüklopeedia ütleb: riigi iseseisvus ehk sõltumatus ehk suveräänsus on riigi võime või omadus ilma sisemiste ja väliste kitsendusteta teatud viisil käituda. Now please pay attention. Iseseisev riik valitseb ennast ise ega ole kellegi teise valitsemise all. Ta saab ise otsustada oma siseja välisasjade üle, nii palju kui rahvusvaheline õigus seda lubab.

Eesti riigi kiites reformilepingu heaks, juhid as well as ütlevad: Eesti Vabariik ei taha ennast ise sisepoliitiliselt ja välispoliitiliselt valitseda ja oleme nõus olema kellegi teise valitsemise all -seega loobume iseseisvusest. Lissaboni leping, on täiendus seni olemasolevale viiele Euroopa Liidu alusdokumendile ja lisab neile puuduvaid väikelaen klausleid ja parandab ning muudab kehtetuks olemasolevaid. On top of that, tavainimese jaoks on ta sellisel kujul loetamatu. Remember, jOHtml.
Now look. Et millestki aru saada, peab huviline lugema kõiki kuut lepingut korraga.
Now please pay attention. Need 6 dokumenti kokku moodustavad tervikliku konstitutsiooni. Then, artikkel 3, uus artikkel 1a: Euroopa Liit kui riik ja tema seadused ei ole kristlikel alustel.
That's right. Artikkel 4, uus artikkel 2: Määravad on EL väärtused, mitte rahva soovid. Mostly, riigi tahtmine ennekõike.

You should take this seriously. EL, mitte enam Eesti.
Meie endised piirid on tähtsusetud.
EL le jõu sundida liikmesriigid eurole.
Euroopa riigid samale positsioonile NL liikmesriikidega.
Ultimately, eL liikmesriigid peavad täitma EL ülesandeid ega tohi neile vastu hakata.
EL ei ületa omale lepingutega võetud võimupiire.
Situatsioonis, kui kohalik võim suudab paremini täita EL eesmärke, seda kasutatakse.
EL ei kasuta rohkem jõudu kui vaja, et panna meid ülanimetatud lepingutega nõustuma.
EL nõustub inimõiguste mil, konvensiooniga and likewise väljaarvatud juhud need mõjutavad tema võimu.

Sillutab tee Euroopa Nõukogu saamiseks poliitbürooks.
Now regarding the aforementioned reason. Artikkel Võrdsus. NL stiilis. Now let me tell you something. Oleme kohustatud vastu võtma EL kodakondsuse.
Varsti eksisteerivad poliitilised parteid vaid Euroopa tasandil.
Institutsioonide nimekiri. Määrab nende õigused regioonides. However, on kolm valitsevat keha, igas kuni 27 liiget.

Euroopa Nõukogu koosneb riigi juhtidest. You should take this seriously. Vajuta siia Kohtub four korda aastas, muuhulgas valib presidendi: 2, five aastaks ja maksimaalselt kaheks valitsemisajaks, vabastab presidendi ametist.

Of course, ministrite Nõukogu kontrollib seadusi, eelarvet ja poliitkat.
Kolmas tasand -Euroopa Komisjon ehk valitsus. Liige võib olla ükskõik kes, liikmed pärinevad erinevatest riikidest, liige ei tohi olla EL vastane.
That said, need on kolm poliitbürod, kuhu inimesed määratakse EL poliitikute poolt. Ainukesel valitud jõul -Euroopa Parlamendil -sisuline võim puudub.
Of course, määratakse EL välisminister. Temast saab ka Euroopa Komisjoni asepresident.
EL kohtud peavad 6 aluslepingud maksma panema ja riigid peavad nendega nõustuma.
Kui riigid ei kindlusta integratsiooni võivad nad hääleõigusest ilma jääda.
Peame alluma EL õigusaktidele: 170 000 lk kehtivaid EL seadusi.

See oli lühike kokkuvõte esimesest 26 leheküljest. Reformileping loob Nõukogude Liidu stiilis diktatuuri. EL poliitikud määravad oma juhid ilma rahvahääletusteta. A well-known reason that is. Ainuke valitud organisatsioon Euroopa Parlament on vaid suitsukate ja sisulist võimu ei oma.
NL omal ajal enda kodanikke.

Allikas: p> Lissaboni leping paneb paika põhimõtte, et EL seaduste kehtivus on esmakohal liikmesriigi seaduste suhtes. Liit saab seadusandliku õiguse veel 68 alal, mille puhul seni sai liikmesriik vetoõigust kasutada. Sounds familiar, doesn't it? Näiteks rahvaalgatuste, transpordi, kosmose hõlvamise, kultuuripoliitika, intellektuaalomandi õiguse, energeetika, turismi, erikohtute and tsiviilkaitse, migratsiooni ja piirikontrolli, "kuriteoennetuse" ja politseialase koostöö alal tehtavate otsuste suhtes ei saa Eesti enam vetot panna.

EL seadused teevad uuest riigist politseiriigi. For instance, eestlased on juba tundnud uue politseiriigi seaduste külma kätt, sest juba mõnda aega ühtlustab Eesti valitsus oma seadusi EL omadega.
Notice, suurBritannia" kirjutas nov 2003 aastal alla vahistamisi puudutavale EL aktile -inimest võib arreteerida ja hoida kinni määramata aja ilma süüdistust telefonikõnet, esitamata and võimaldamata inimesele advokaati või isegi kohtuprotsessi. Inimene lihtsalt kaob. Kuna tegemist on EL siis võib eeldada, et and aktiga selline seadus kehtib juba ka meil.
Oftentimes uue korra kohaselt on ELl õigus ka täiendavaid makse kehtestada.
Now let me tell you something. Kuna kaob otsustusõigus, on vaid aja küsimus, mil hakkavad kaduma ka meie praegused vabadused.

Generally, kui arvestada ka hetkel Eestis kardetavat majanduslangust, siis on tegemist stsenaariumiga, kus juba lähitulevikus ei ole meie üldsus enam rahul oma elutingimuste ja vabadustega.
Then, lihtsalt sõnastades võib juhtuda meie riigiga üsna varsti see, mis juhtus eelmisel sajandil. Then once again, uues kuues, sama sisuga.
You should take it into account. Juba täna pannakse inimesi fakti ette, et neile on kasulik, kui nad on kiibistatud. All in all, kui satume provintsi seisusesse, siis meil „oma” valitsuse üle kontroll sisuliselt puudub ja kõik meile peale asetatavad seadused saavad kohustuslikuks. As a outcome, algperioodil ei nõutagi, et kiip naha all peaks olema, see võib olla näiteks mobiiltelefonis, ID kaardis vms. Kulub mingi inimesed harjuvad, aeg or kulub veel natuke ja vaikselt hakkavad kaduma alternatiivid kuni ühel hetkel ollakse valiku ees, kus tulebki endale kiip panna või välja surra -ilma kiibita lihtsalt ei saa midagi teha. Kiibi abil saab määrata igal hetkel inimese asukoha ükskõik millises maailmapunktis. Matter of fact that vaadake video, mis annab väga hea ettekujutuse kuidas sellekohane ajupesu Ameerika mandril juba praegu käib! Do you know an answer to a following question. Lapsed ei saa koolisööklas varsti süüa ka ilma kiibita… watch? Kirjutage otsingusse „9/11 Coincidences”. Of course kui olete vaadanud ära selle filmi kõik osad, ei jää kahtluse varjugi terroristide isikute suhtes.
Olles tekitanud „terrorismiohu” rakendusid koheselt mitmed inimvabadusi piiravad seadused.
However, kuna EL kõrgetesse võimuorganitesse inimesi ei valita vaid määratakse, siis peaks see eriti ettevaatlikuks tegema neid inimesi, kes on midagi kuulnud illuminaatidest ja vabamüürlastest. EL võtmeorganisatsioonide otsustusprotsessid ja mehhanismid nende taga ei ole avalikud. Samuti on piiratud inimeste ligipääs EL dokumentidele. EL audiitorid on leidnud, et kõikvõimalikud pettused "EL s" on niivõrd laialdased, et nad ei ole juba ten viimasel järjestikulisel aastal aruandeid allkirjastanud. Definitely, tõe kuulutajad nagu Marta Andreason, kes or even EL eelarve direktor 2005 aastal leidis, et EL ei suuda seletada 95 percent oma 66 miljardilisest eelarvest, lasti suu paotamise eest lihtsalt lahti.

Basically, kuulda on olnud jutte ca 200 000 EL arveldusarvest, mida väidetavalt kasutatakse poliitikutele altkäemaksude maksmiseks.
This is the case. Euroopa superriigist.
Inglismaal nt korraldati 1975 aastal rahvahääletus vabaturuga ühinemise küsimuses. Sellega oldi nõus. Edaspidi muutusid nimetused juba iseenesest: EU economy siis Euro partnership, nüüd, lõpuks Europe's Union or collaboration lisatakse konstitutsioon -> riik nimega EU.
Siinkohal võiks püstitada küsimuse -kuidas saavutada eemärke, mida keegi ei toeta? Vastus: Ära näita eesmärki välja vaid saavuta see järkjärgult.

Whilst, näiteks kui pärast Teist Maailmasõda oleks rahvalt küsitud, et kas soovite Euroopa Liitu, siis oleksid inimesed küsijat vaadanud kui poolemõistuslikku ja nad oleks vastu küsinud, et kas mitte sellepärast ei tapetud simply 66 miljonit inimest, et seda ei juhtuks?
Anyways, meil tuleb tõdeda, et äsja saadud üldpilt ei ole sugugi kena. Meie reaalsus on see, et meie vabadused on ohus!

Kahtlemata oli vahepeal aeg, mil meil oli mõistlik Euroopa Liitu kuuluda. It is see aeg on läbi saanud! For example, seega kui eestimaalastel veel on säilinud need tunded ja soovid -mis olid laulva revolutsiooni ajal -olla iseseisev ja vaba, siis tuleb see kohe ja kõvasti välja öelda. That's right. Või tahame olla Eesti iseseisvuse ära andmise juures vaikivateks tunnistajateks?
So, oluline on et vaba ühiskonda pooldavad inimesed oma seisukohti enda teada ei jäta.
Mostly, inimeste Erakonna seisukoht Euroopa Liidu suhtes on: Euroopa Liit koostöökojana on ok, riigina mitte.
See postitus avaldati august 2008 kell 17:51 ja on paigutatud kategooriatesse LOE KINDLASTI, reformilepingust. Jälgi selle postituse vastuseid läbi RSS 0 allika. Sa saad jätta vastuse, või vastata postitusele oma lehel.

No comments:

Post a Comment